Вторник 25, Юни 2024г.

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца .

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В  Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г.  за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:

  1. Считано от 02.05.2017г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски добавки.
  2. Информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН.
  3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
  4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.

Този нормативен акт отменя задължението детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки, както и в началото на учебната година за записаните деца!!! 

Сподели: