Петък 22, Септември 2023г.

5. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Основна цел:  Повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата за възприемане на етнокултурните различия.
Проекта е насочен към осигуряване на условия за:
Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучения на образователни медиатори за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички деца в българската образователна система, подкрепа на културната идентичност на децата;
Прилагане на стратегия за квалификация на учители и административен персонал в областта на образованието за работа в мултиетническа среда;
Създаване на подходящ социално- психологически климат в детската градина и обществото.
Дейност I
Разработване и актуализация на програми за работа в мултиетническа среда на образователните институции.
Цел: Да се разработят и актуализират програми, планове, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на 15 училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните им нужди.
Програмите и плановете са насочени към: обхващане и задържане на всички деца и ученици от етническите малцинства в образователната система; осигуряване на качествено образование в мултикултурна среда; гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства;превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване на атмосфера на взаимоуважение, толерантност и разбирателство, формиране на подходящ социално- психологически климат.

Изтеглете пълния текс тук.

Сподели: