Петък 22, Септември 2023г.

2.Държавен фонд „Земеделие“ схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за предоставяне на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в учебните заведения

НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и
млечни продукти в учебните заведения – Схема
"Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"- Изтегли

ВАЖНИ СРОКОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

ДЕЙНОСТ СРОК
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в срок от 1 до 31 май. Заявлението се подава в областната дирекция на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" може със заповед да определи допълнителни срокове за подаване на заявления за участие във всяка от схемите.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРАФИК ЗА ДАТИТЕ НА ДОСТАВКА

Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" прилагат към заявлението по ал.1 - график на датите на доставки на продуктите по чл. 9, 10 и 11а от наредбата.

Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 – 4 от наредбата прилагат към заявлението по ал. 1 - график на датите на доставки на продуктите по чл. 9, 10 и 11а, съгласуван с директора на учебното заведение.

Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като заявителите получат одобрение по чл. 15, ал. 1 от наредбата и в съответствие с графика на доставките по чл. 14, ал. 4, т. 4 от наредбата, съобразен с броя на децата и учениците, които редовно посещават учебното заведение

В срок до 10 дни след издаването на акт за одобрение по ал. 1 заявителят може да извърши промяна на предоставения график по чл. 14, ал. 4, т. 4 и ал. 5, т. 6 от наредбата, като искането се предоставя в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие". Промяна на предоставения график от заявителя се извършва и при промяна на учебните дни от компетентните органи. Новият график трябва да е одобрен от директора на съответното учебно заведение.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ Одобрените заявители по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" подават в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по тяхното седалище заявки за плащане – на хартиен и електронен носител, от 1-во до 10-о число на месеца, следващ отчетния период. Когато последните един или два дни са почивни, срокът за подаване на заявки за плащане изтича след първия работен ден, следващ почивните дни. Отчетният период не трябва да е по-малък от един месец и не трябва да надхвърля 3 месеца. Не се налагат санкции, когато заявките за плащане са подадени от 1-во до 10-о число на третия месец след изтичане на отчетния период.

 

ПРОДУКТИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

• Млякото и млечните продукти трябва да са произведени в обекти, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните за съответната група храни.

• Млечните продукти и млякото се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г.

 • Продукти в неиндивидуални опаковки могат да се доставят и да бъдат отваряни, нарязвани или разливани само в детските градини, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните. Предоставянето на мляко и млечни продукти, доставени в неиндивидуална опаковка, става при подходящи условия чрез нарязване или разливане на индивидуални порции за всяко дете в подходящи съдове в зависимост от вида и условията на обекта за раздаване на храна.

• Броят на доставките на мляко и млечни продукти за една учебна година е не повече от 50. Най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител са прясно пастьоризирано мляко или кисело мляко, като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко. Броят на доставките на сирене и кашкавал не надвишава броя на доставките на прясно пастьоризирано мляко за съответния месец. Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица, но не повече от 10 доставки на месец.
• По схема "Училищно мляко" се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно. За една учебна година най-малко 4 от доставките, но не повече от 6, трябва да са на биологично произведено прясно пастьоризирано мляко и млечни продукти. Доставените количества биологично произведени мляко и млечни продукти се вземат предвид при контрола за спазване по ал. 1, изречения второ и трето.

• Когато доставчикът по схемите не е производител на мляко и млечни продукти, доставяните от него количества конвенционално произведени мляко и млечни продукти в учебните заведения се придружават от приемно-предавателен протокол, подписан от производителя, от когото са закупени, и от доставчика. Протоколът се съставя в три екземпляра, като единият остава при производителя, вторият е за доставчика, а третият се прилага към заявката за плащане.

• Раздаваните мляко и млечни продукти не се използват за приготвяне на други ястия с добавена сол и растителна мазнина и не се включват в състава на топлинно обработени продукти.

• Биологично произведените мляко и млечни продукти трябва да са закупени или доставени от оператори, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

• Предоставят се само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, като се извършват не повече от 50 доставки за учебна година.

• Най-малко 1/2 от доставяните плодове и зеленчуци трябва да са произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 • Количествата плодове и зеленчуци, конвенционално и биологично произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., се придружават от приемно-предавателен протокол, подписан от земеделския стопанин и от доставчика, в случаите, когато доставчикът не доставя продукти собствено производство. Протоколът се съставя в три екземпляра, като единият остава при земеделския стопанин, вторият е за доставчика, а третият се прилага към заявката за плащане.

  • Забранява се предоставянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци.

 • Плодовете и зеленчуците се съхраняват, почистват, измиват, опаковат и доставят от обекти, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните.

• Плодовете и зеленчуците се предоставят под формата на порции за всяко дете или ученик с тегло съгласно приложение № 2 от наредбата, почистени и опаковани във вид, посочен в същото приложение. Допуска се отклонение в теглото на плодовете и зеленчуците до +/- 20 на сто.

 • По схема "Училищен плод" се предоставят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно и най-малко 4 от доставките, но не повече от 6 са на биологично произведени плодове и/или зеленчуци за учебна година. Когато биологично произведените плодове и зеленчуци са закупени от земеделски стопанин, регистриран по Наредба № 3 от 1999 г., и за тях е приложен протокол по чл.9, ал. 2 от наредбата, същите се вземат предвид при контрола за спазване на изискването 1/2 от доставяните плодове и зеленчуци да са произведени от земеделски стопани.

• Плодовете и зеленчуците по схема "Училищен плод" се предоставят в деня на доставката отделно от основните хранения и не могат да се използват за приготвяне на ястия.

 •  Плодовете и зеленчуците се предоставят се само на включени в групата деца или ученици в класа, които отговарят на изискванията на чл. 8 от наредбата. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци се разпределят между присъстващите деца и ученици.

 • Плодовете и зеленчуците се предоставят на децата и учениците равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица, но не повече от 10 доставки на месец.

 • Предоставяните по схемата конвенционално произведени плодове и зеленчуци следва да бъдат придружени със сертификат за съответствие на качеството съгласно Наредба № 16 от 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издаден на името на земеделския стопанин, произвел плодовете и зеленчуците, или на името на доставчика.

 • Биологично произведените плодове и зеленчуци трябва да са закупени или доставени от оператори, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

 

ПЧЕЛЕН МЕД

Предоставянето на пчелен мед на децата и учениците е задължителна съпътстваща мярка и се изпълнява от доставчиците по схемите и трябва да отговаря на следните изисквания:
•  Да е произведен на територията на Европейския съюз съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004;

 •  Да е биологично произведен и да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с Постановление № 196 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 85 от 2002 г.);

 •  Да се доставя от обекти, регистрирани по чл. 23 от Закона за храните за съответната група храни.

 • Да е закупен или доставян от оператори, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

 • Пчелният мед трябва да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост.  Допустимото количество, разпределяно по схемата, е от 12 до 15 грама на ден за дете.

  • Одобрените доставчици прилагат като съпътстваща мярка предоставяне на пчелен мед на децата и учениците най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година.

 • Пчелният мед се предоставя само на включени в групата деца или ученици в класа съгласно чл. 8. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества мед се разпределят между присъстващите в групата деца или в класа ученици в ден, различен от деня на доставката, в съответствие с изискванията за здравословно хранене, определени с Наредба № 6 от 2011 г. и Наредба № 37 от 2009 г.

  •Пчелният мед се доставя в учебните заведения съгласно предварително изготвен график на доставките. Графикът се съгласува с директора на учебното заведение.

 

 

Сподели: