Петък 22, Септември 2023г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г.
за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)
В сила от 02.10.2020 г.
Издадена от министъра на образованието и науката. Изтегли

Сподели: