Петък 22, Септември 2023г.

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016. Изтегли

Сподели: