Понеделник 20, Септември 2021г.
Стратегия за развитие на детската градина

Детска градина №2, е институция, в която се реализират  обучение и възпитание на децата, с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност. Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на ДГ №2 като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели, при подготовката им за социализация и реализация в бъдеще. Oсигуряване на оптимални материални, педагогически и здравословни    условия, даващи възможност за разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко дете , посещаващо детското заведение. Глобалната цел на Детска градина № 2 е изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, а като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на   многостранни инициативи. 

Повече относно "Стратегията за развитие" на Детска градина №2 , прочетете тук : /article_images/source/dokomenti 2020/STRATEGIQ 21- 24.doc

Сподели: