Вторник 16, Август 2022г.

Правилник за осигуряване на здравословна ,

безопасна и позитивна среда на възпитание , обучение и труд 

Правилата за безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ №2 се регламентират на основание :

  • Кодекса на труда;
  • Закона за безопасни условия на труд на МТСГ - 22..1998г.;
  • Наредба  №15/ 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • Наредба № РД-07-02/16.12.2009г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и пожарната безопасност на МТСГ - 14.05.1996г.;
  • Наредба №6 за общите изисквания на безопасност на трудовата дейност на МТСГ - 15.08.1996г.

За повече подробности - изтегли тук .

 

 

Сподели: