Вторник 25, Юни 2024г.

Правилник за  устройството и дейността 

на Детска Градина № 2 

 

Г Л А В А     П Ъ Р В А

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на детското заведение.
  2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на ДГ №2 правата и задълженията на участниците във възпитателно-образователната работа.
  3. 3. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на възпитателно-образователния процес, произтичащи от ЗПУО, ДОС за предучилищно образование и др.нормативни документи.
  4. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност ,етническа принадлежност и религия.
  5. Официалният език е българският и обучението осигурява условия за усвояване на книжовния български език.
  6. 6. Детското заведение е общинско.
  7. 7. Детското заведение носи отговорност: за изпълнение на ДОС, засягащи дейността му; създаване на условия за опазване на живота и здравето на децата по време на учебно-възпитателната работа; за опазване на материално-техническата база и сградния фонд; извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободата на личността.

 Целият документ ще намрите тук : 

Правилник за устройство на дейността на Детска градина №2

Сподели: