Петък 22, Септември 2023г.

Програма 

за превенция на отпадането на деца ,

подлежащи на задължителна подготовка в предучилищна възраст 2020 - 2024г. 

Тази програма е неразделна част от цялостната Стратегия за развитие на Детска градина №2 , гр. Димитровград. Тя кореспондира с темата за включващото обазование като предпоставка за предотвратяване на социалното изключване .

Основните й принципи са :

  • Всяко дете има право на образовани е и трябва да има равен достъп до образование;
  • Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата , които образованието дава;
  • В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход , вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус;
  • Включващото образование предполага промени в образователната система , за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по- голяма степен, отколкото детето да се адааптира към системата ;
  • Различията между децата са източник на многообразие и богатство;
  • Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участи в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния процес;
  • Всички аспекти на образованието : програми , методи на преподаване , както и формите на комуникация, следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване.

Запознайте се с пълния текст тук .

Сподели: