Петък 22, Септември 2023г.

ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗА ДЕЦАТА В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Периодът от 6 до 7 години е най-благоприятният предучилищен период, в който децата получават по-цялостни знания за
културата на поведение, когато се придвижват на различни обществени места. Периметърът на внимание към обектите на пътя се
разширява, в рамките на родното селище, града, булевардите, кръстовищата. Децата използват в речта обобщаващи понятия. Развиват
умения за сензомоторна защитеност чрез разпознаване на цветове, формитe, скоросттa, посоките и движенията. Развитието на
комуникационните умения, схематичното мислене, паметта, по-устойчивите емоции и сензорните възприятия са основа за
упражняването на по-голяма самостоятелност, чрез която децата демонстрират готовност за съзнателно участие в обучението по БДП.
Най-важните правила, които децата научават са: да се движат по булеварда от вътрешната страна на тротоара-далече от бордюра,
да пресичат кръстовище със и без светофарна уредба при наличие на регулировчик и да спазват неговите указания, да спазват социални
норми за лична и колективна безопасност на автобусната спирка и при придвижване с автобус, при придвижване с велосипед, да
подбират безопасен път от дома до детската градина. При 6-7-годишните деца е необходимо да се усъвършенства културата на
поведение - знания, умения и личностни качества като етично поведение, дисциплина, отговорност, съобразителност, самоконтрол,
инициативност и др.
С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:
1. Ориентиране в пътната среда и маркировката в града.
2. Развиване на знанията и уменията на пешеходец при пресичане на кръстовище със и без светофарна уредба, и при наличие на
регулировчик.
3. Формиране на знания и умения като участник - пътник в градския транспорт.
4. Постигане на знания и умения като участник - велосипедист.
5. Усъвършенстване на сензомоторни умения за защитеност. 

Провеждане на темите по БДП за IV -та  възрастова група :

      1.„Градът , в който живея“ 

  1. „Моят път до детската градина „;
  2. „На улицата „
  3. „Пътувам с автобус „ 
  4. „ Кои знаци познава велосипедистът ? „
  5. „Изправност на велосипеда „
  6. "На площадката за велосипедисти "

 

Сподели: