Сряда 24, Юли 2024г.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗА ДЕЦАТА В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 


 Програмното съдържание за първа група е от най-близкия бит на детето. Децата добиват най-обща представа за дома,
разположението на сградите около него, движението, за звуковите и светлинните сигнали, обезопасителните средства, участниците в
движението. Новите представи ще им помогнат да открият нови връзки и следствия. От значение е примерът на родителите, които могат
да се привлекат като наблюдатели или участници.
С всяка тема от програма следва да се реализират основните идеи за:
1. Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма.
2. Развиване на пространствените представи за най-близката пътна среда.
3. Спазване правила при пътуване в автомобил.
4. Познаване наименования на превозни средства.
5. Развиване на обща представа за детето като участник в движението.
IV. Теми, очаквани резултати и нови понятия
V. Методически указания за приложение на програмите по БДП
В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
образователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст може да се провежда самостоятелно в образователно
направление „Околен свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти. Основните и допълнителните
форми за осъществяване на образователния процес по БДП се разработват по ред и условия, предвидени в чл. 65 от Закона за
предучилищното и училищно образование и чл. 23 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
Основна форма на взаимодействие е педагогическата ситуация. Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,
игрово-познавателни и практически ситуации. В първа група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игровопознавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката по
БДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. От
значение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.
Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,
детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.
Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето на
ситуацията: при 3-5-годишните продължителността е 10-15 минути.
При планирането на образователното съдържание по БДП, трябва да се отчитат детските възможности и познавателен опит.
Задачите да се планират диференцирано, спрямо потребностите на групата или отделните деца. Дидактичното осигуряване на материалната среда (картини, играчки, графични схеми, макети, познавателни книжки, технически средства и др.), както и разположението на децата, трябва да осигуряват нагледност и речево-двигателна активност по темата.
Предвид възрастовите особености на децата при провеждане на ситуациите по БДП е необходимо да има подходяща психоемоционална нагласа и познавателната активност да се стимулира чрез гатанки, етюди, проблемни казуси, игра, експеримент, песен и др.. При възприемане на пътните явления и сигнализация е добре да се включат различни анализатори: слухови, зрителни, моторнодвигателни. В хода на ситуацията да се осъществява динамичен преход от една дейност в друга - обучение, игра, практически упражнения.
При прилагане на индивидуален подход към децата в игрите и ситуациите по БДП е необходимо да се осъществява рефлексия и
резилианс в следните аспекти: интелектуален, комуникативен, личностен и кооперативен. 

Теми :

  1. "Моят дом ";
  2. " Пътувам с мама и татко ";
  3. "Моите играчки";
  4. " Разпознавам звук и цвят ";
  5. " Смама и татко на разходка".
Сподели: