Петък 22, Септември 2023г.

ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗА ДЕЦАТА ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Психолого-педагогическите особености на децата от втора възрастова група са добра възможност за организиране на
продължаващо обучение по БДП. На тази възраст при децата бурно се развиват речта, паметта, възприятията, мисленето. Те могат да
правят елементарни разсъждения, но бъркат причина със следствие. Те обясняват действията на другите, следвайки пътя на
подражанието и най-близкия модел на семейството, възрастните и връстниците. На 4-5 години децата се учат да разбират чужда гледна
точка, да сравняват, да се съсредоточават. По отношение на паметта могат да запомнят голямо количество информация, но бързо я
забравят, затова системният характер и последователността на обучение могат да доведат до формиране на трайни връзки - знания,
умения, отношения, свързани с пътната среда и безопасност.
 В тази възраст кръгът на представите се разширява и децата се ориентират в понятия като „улица“, „елементи на улица“, „пътно
движение“, „пътни знаци“, „водач на превозно средство“, „опасно - безопасно“, „превозни средства“, „пешеходна пътека“, предимно на
нагледна, игрова и практическа основа. Разбира се, в обучението трябва да се осигурява добра мотивация за активност и преобразуване
на средата. С децата могат да се обсъждат реални проблемни ситуации, свързани с опасните и безопасните места за игра. Основната
дейност отново е играта, но предметно-манипулативните игри отстъпват място на сюжетно-ролевите, които постепенно се обогатяват с
нови сюжети и роли, въвеждат се игри с правила.
 В тази възраст децата пресичат улицата, придружени от възрастен. Случва се при обучението да създаваме грешна представа за
пешеходната пътека като безопасно място. Пресичането на пешеходна пътека изисква съобразяване на много нива - зрително, слухово,
окомер, ако има светофар, и разчитане на светлинни сигнали, посока на движение и т.н., а това е трудно за децата. В програмата
въвеждаме представа за най-разпространената пешеходната пътека тип „Зебра“ и правила за оглеждане и пресичане.
С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:
1. Разпознаване основните елементи на улицата.
2. Съобразяване местата за игра съобразно безопасността.
3. Спазване правила при пресичане на улично платно със и без светофарна уредба.
4. Познаване пътни знаци с основни превозни средства.
5. Разпознаване хоризонтална маркировка тип „Зебра“.
6. Спазване правила при пресичане на пешеходна пътека. 

Теми"

  1. " Нашата улица";
  2. "Светофар - другар";
  3. "Къде играят децата? ";
  4. "Пресичам безопасно";
  5. " Моят велосипед". 
Сподели: