Четвъртък 23, Май 2024г.

НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
Изтегли

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г.
за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)
В сила от 02.10.2020 г.
Издадена от министъра на образованието и науката.
Изтегли

НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен. Изтегли

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите
за системата на предучилищното и училищното образование.
Изтегли

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016.
Изтегли

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование
Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.
Изтегли

НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските
градини и училищата.
Изтегли

НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Изтегли